Vedtægter i Sunds forenings fitness 20210617

 • 1. Navn
 • 1.1  Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness
 • 1.2  Forenings hjemsted er Herning Kommune – Sunds by.
 • 2. Formål
 • 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i foreningen et fleksibelt træningstilbud, der imødekommer individuelle behov for træning i en foreningsbaseret ramme;
 • 2.2  Samt gennem træning og andre kulturelle aktiviteter, at styrke sundhed, trivsel og fællesskab blandt foreningens medlemmer.
 • 3. Medlem af organisationer (eller organisering)
 • 3.1  Foreningen er medlem af DGI samt DIF, herunder den til enhver tid gældende dopingpolitik.
 • 3.2  Foreningen tilslutter sig konceptet DIF/DGI Foreningsfitness.
 • 4. Medlemskab
 • 4.1 Enhver, som er gjort bekendt med foreningens formål og tilslutter sig dette og er fyldt 15 år eller i løbet af det indeværende kalenderår fylder 15 år, kan være medlem.
 • 4.2 Medlemmer under 18 år skal ved indmeldelse have forældres eller værges underskrift.
 • 4.3 Medlemmerne skal betale det fastsatte kontingent og er først medlem, når kontingentet er betalt.
 • 5. Kontingent
 • 5.1 Alle medlemmer betaler indmeldingsgebyr og kontingent efter de vedtagne satser. Der betales kontingent forud periodevis.
 • 5.2 Indmeldingsgebyr fastsættes af bestyrelsen.
 • 5.3  Kontingentet samt betalingsform fastsættes af bestyrelsen.
 • 6. Udmelding
 • 6.1 Udmeldelse sker automatisk efter 14 dage fra medlemskabets udløb.
 • 7. Udelukkelse
 • 7.1  Et medlem, som ikke har betalt sit kontingent senest 14 dage efter forfald, udelukkes fra foreningen indtil restancen er betalt. Overholdes dette ikke er retten til medlemskabet tabt.
 • 7.2  Foreningen ønsker ikke at deltage i konkurrencer eller turneringer, men driver udelukkende aktiviteter i forhold til medlemmernes sundhed, trivsel og fællesskab.
 • 7.3  Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse. Mobning, uhensigtsmæssig adfærd, højt støjniveau, uhensigtsmæssig træning eller uhensigtsmæssig anvendelse af motionsmaskinerne tolereres ikke. Såvel instruktør som bestyrelsesmedlemmer har pligt og kompetence til at vejlede medlemmerne, så uhensigtsmæssig adfærd ændres.
 • 7.4  Hvis dette ikke er muligt har de ligeledes kompetence til at give de enkelte medlemmer karantæne eller bortvise vedkommende. (UDEN mulighed for refusion).
 • 7.5 Rygning, indtagelse af alkohol, ulovligt kosttilskud eller anvendelse af doping er forbudt i motionscentret.
 • 7.6  Overtrædelse af dette medfører karantæne eller bortvisning (uden refusion).
 • 7.7 Beskadiger et medlem ved forsæt foreningens materiel, skal dette erstattes af medlemmet.
 • 8 Foreningens ledelse
 • 8.1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på fem medlemmer. Generalforsamlingen kan dog beslutte ved almindeligt flertal, at bestyrelsen kan bestå af et mindre/større antal medlemmer.
 • 8.2  Disse vælges på generalforsamlingen.
 • 8.3  Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.
 • 8.4Der vælges tre medlemmer til bestyrelsen i lige år og to i ulige år.
 • 8.5  Generalforsamlingen vælger én suppleant. Generalforsamlingen kan dog beslutte ved almindeligt flertal, at der kan vælges flere suppleanter.
 • 8.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, heriblandt formanden, i dennes fravær næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens h.h.v. næstformanden stemme afgørende.
 • 8.7 Bestyrelsen nedsætter de nødvendige arbejdsgrupper. De nærmere arbejdsvilkår for arbejdsgrupperne fastlægges af bestyrelsen. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.
 • 8.8 Hvis man ønsker at udtræde at bestyrelsen før man er på valg, skal det meddeles skriftligt til formanden mindst to måneder før generalforsamlingen.
 • 8.9 Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer af foreningen. Valgbare revisorer og suppleanter kræver ikke medlemskab af Sunds FF.
 • 8.10 Ingen i Instruktørgruppen eller bestyrelsen oppebærer honorar.
 • 9 Regnskab
 • 9.1 Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.
 • 10 Revision
 • 10.1 Regnskabet revideres af 2 af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges 2 år ad gangen og afgår skiftevis.
 • 10.2 Der vælges én revisorsuppleant.
 • 11 Generalforsamling
 • 11.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • 11.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
 • 11.3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved offentligt opslag eller annoncering.
 • 11.4 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
 • 11.5Afstemning forgår ved håndsoprækning, dog skal afstemning forgå skriftligt, når mindst 1 af de fremmødte ønsker dette.
 • 11.6     Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
 • 11.7     Alle medlemmer er valgbare. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
 • 11.8     Dagsorden ved den ordinære generalforsamling er mindst følgende:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Beretning ved bestyrelsen.
 4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab med revisor påtegning.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.
 • 11.9   Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted.
 • 11.10   Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10 % af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.
 • 12 Tegningsret
 • 12.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem.
 • 12.2Ved optagelse af lån eller salg tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 • 12.3     Større låneoptagelser, en generalforsamlings beslutning.
 • 13 Hæftelse
 • 13.1 Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer samt bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med deres respektive formue.
 • 13.2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.
 • 13.3 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 • 14 Vedtægtsændringer
 • 14.1 Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.
 • 14.2 Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling.
 • 15 Foreningens opløsning
 • 15.1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Afstemning til foreningens opløsning udbydes ift. Kvalificeret flertal.
 • 15.2 Den opløsende generalforsamling tager stilling til foreningens eventuelle formues anvendelse.
 • 15.3 Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for sundhed, trivsel og fællesskab i Sunds.

Senest vedtaget på generalforsamlingen den 4/3-2015